પ્રમાણપત્ર

ISO22000

એચ.એ.સી.સી.પી.

હાલાલ

આઈએફએસ પ્રમાણપત્ર

બીઆરસીનું પ્રમાણપત્ર

કોશેર